NOVINKY

REFERENCIE

 

AKTUÁLNY PROJEKT

FVE Aranyospuszta - Maďarsko

EVO - Vojany

FVE - 15 MW Zemplinské Hradište

FVE - 3 MW Mokrance

FVE - 4 MW Čečejovce

JAVYS - Jaslovské Bohunice, napojenie tepla z A2

4 MW Elektráreň na biomasu v areáli VSS

Kosit - Zdroj 8 MW

Bioplyn - Sačurov 2 MW 

O nás

Spoločnosť Privel spol. s r.o. bola založená v roku 1993. Predmetom našej činnosti je projektová, realizačná a inžinierska činnosť v elektrotechnike. Je oprávnená na výkon všetkých projektových, realizačných a inžinierskych činnosti v odbore elektrotechnickom (silnoprúd, slaboprúd, MaR a pod.). Spoločnosť sídli vo vlastných priestoroch na Palkovičovej ul. č. 4 v Košiciach, kde okrem kancelárskych priestorov disponuje aj skladovými priestormi.                                                                                                      

Naša spoločnosť si za svoje obdobie existencie vybudovala dobré meno na Slovenskom stavebnom trhu. Svedčí o tom aj tá skutočnosť, že sme doposiaľ neobdržali žiadnu reklamáciu na kvalitu vypracovaných projektov a z realizovaných zákaziek. Všetky navrhnuté zariadenia po zrealizovaní slúžia svojmu účelu a pracujú v rámci rozvodných sietí respektíve priemyselných prevádzok. Spoločnosť zamestnáva odborníkov a špecialistov v elektroprofesii s dlhoročnými skúsenosťami . Zamestnávame piatich pracovníkov elektroprojektantov, siedmych montážnych pracovníkov, asistentku pre ekonómiu a personalistiku. Riaditeľom a súčasne konateľom spoločnosti je Ing. Peter Jacko. Technické vybavenie spoločnosti pozostáva: z nákladných motorových vozidiel Avia, Škoda Fábia , Opel, osobných motorových vozidiel Kia Sportage, Mercedes 200 CDI, Hyundai Accent, pracovných strojov a zariadení - Komatchu, elektrocentrála, rezačka asfaltu, elektropneumatické kladivá, motopneumatické kladivo, vŕtačky, zváračky, uhlové brúsky, rebríky, plošiny a pod. a sady ochrán a pomôcok VN,NN. Projektová kancelária je vybavená modernou výpočtovou technikou a periférnymi zariadeniami ako sú ploter, tlačiarne, kopírovacie a skenovacie zariadenie ... vrátane autorizovaného softwarového vybavenia a digitálnej fotografie.

Z ponúkaných činností špecifikujeme následovné:

1.) Projektovanie a realizácia v pôsobnosti IP na činnosť:
- projektovanie elektrických zariadení v rozsahu:
a) objekty bez nebezpečenstva výbuchu
b) objekty s nebezpečenstvom výbuchu
c) zariadenia bez obmedzenia napätia vr. bleskozvodov

- montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu:
a) objekty bez nebezpečenstva výbuchu
b) elektrické zariadenia s napätím do 52kV vr. bleskozvodov
c) s nebezpečenstvom výbuchu

2.) Projektovanie a realizačná činnosť v pôsobnosti Štátneho dráhového úradu pre:
- v súlade s §6 úpravy v súlade s §10 vyhl. č.51/1978 Z.z. riadenie činnosti vykonanej dodávateľským spôsobom a riadením projektovania na elektrických inštaláciach:
a) elektrických trakčných sietí električkových a trolejbusových dráh s menovitým jednosmerným napätím do 1500V vrátane
b) trakčných napájacích staníc električkových a trolejbusových dráh bez obmedzenia napätia
c) budov so striedavým menovitým napätím do 1000V vrátane s jednosmerným menovitým napätím do 1500V vrátane
d) bleskozvodov

- montáž, rekonštrukcia, opravy a údržba podľa §55 zákona č.164/1996 Z.z.:
a) trakčné napájacie stanice a trakčné vedenie električkových a trolejbusových dráh
b) elektrické zariadenia nad 1000V-AC a nad 1500V-DC nasledujúcich zariadení (vedenia vzdušné aj káblové, transformovne)
c) elektrické zariadenia do 1000V-AC vrátane a do 1500V-DC vrátane nasledujúcich zariadení (diaľkové ovl. pevných trakčných zariadení, vonkajšie osvetlenie, inštalácia budov, elektrický ohrev výhybiek)
d) bleskozvod

3.) Projektovanie a realizačná činnosť v pôsobnosti Banského úradu pre:

- projektovanie zariadení a práce vo vzťahu k elektrickým zariadeniam, ktoré sú súčasťou banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom
- montáž, opravy, údržbu a revízie bez obmedzenia napätia vr. bleskozvodov v objektoch skupiny C3 a C6 podľa §3 Výnosu __MH SR č.110/1138/1994

4.) Projektová činnosť v pôsobnosti SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov):

- projektovanie elektroinštalácie silovej NN a VN do 52kV, elektrickej trakcie MHD
- projektovanie elektroinštalácie slaboprúdovej, systémov riadenia a merania
- projektovanie energetických zariadení a sietí (distribúcia el. energie do 110kV)
- Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Technické, technologické a energitecké vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia Elektrotechnické zariadenia.
- Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia Projektovanie inžinierskych stavieb - Cesty a letiská, Železnice a dráhy.
- Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia Líniové vedenie a rozvody.
- Osvedčenie: stavbyvedúci s odborným zameraním Inžinierske stavby - vedenia a rozvody elektrické Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrické zariadenia.
- Osvedčenie: stavebný dozor s odborným zameraním Inžinierske stavby - vedenia a rozvody elektrické Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrické zariadenia.

5, Osvedčenie Ministerstva hospodárstva SR v odvetví elektroenergetika na:
- výrobu elektriny v zariadeniach s celkovým výkonom do 5MW

Spoločnosť v rámci svojej činnosti priamo vyprojektovala a zrealizovala stavby, resp. ich časti referencie ktorých sú uvedené tu: REFERENCIE