Projektová, realizačná a inžinierska činnosť v elektrotechnike

Spoločnosť Privel spol. s r.o. bola založená v roku 1993. Predmetom našej činnosti je projektová, realizačná a inžinierska činnosť v elektrotechnike.

24. 11. 2023

Máme novú web stránku.

01

Profil spoločnosti

Spoločnosť Privel spol. s r.o. bola založená v roku 1993. Predmetom našej činnosti je projektová, realizačná a inžinierska činnosť v elektrotechnike. Je oprávnená na výkon všetkých projektových, realizačných a inžinierskych činnosti v odbore elektrotechnickom (silnoprúd, slaboprúd, MaR a pod.).

Spoločnosť sídli vo vlastných priestoroch na Palkovičovej ul. č. 4 v Košiciach, kde okrem kancelárskych priestorov disponuje aj skladovými priestormi.

privel.sk - projektová, realizačná a inžinierska činnosť v elektrotechnike

02

Naša ponuka

1.) Projektovanie a realizácia v pôsobnosti Inšpektorátu práce – Všeobecné stavby na činnosť:
 • projektovanie elektrických zariadení v rozsahu:
  a) objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  b) objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  c) zariadenia bez obmedzenia napätia vr. bleskozvodov.
 • montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu:
  a) objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  b) elektrické zariadenia s napätím do 52kV vr. bleskozvodov
  c) s nebezpečenstvom výbuchu.
2.) Projektovanie v pôsobnosti Dopravného úradu v súlade s §18 zákona 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:
 • na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení ako elektrotechnik špecialista podľa §27 vyhlášky č.205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach elektrických, v rozsahu vykonávania uvedenom v prílohe č. tohto osvedčenia: na električkových a trolejbusových dráhach
  0007-19/D-IDO-E1,E2,E3,E4a,E5,E6,E9,E10(PE),E11,E12(PE)

Realizačná činnosť v pôsobnosti Dopravného úradu v súlade s §17 ods. 1 písm. a) zákona 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:

 • vykonávanie určených činností: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických
3.) Projektovanie a realizačná činnosť v pôsobnosti Banského úradu pre:
 • na projektovanie, montáž, opravy, revízie a skúšky na vyhradených elektrických zariadeniach podľa §3 ods. 2 vyhlášky SÚBP a SBÚ č.25/1979 Zb., v rozsahu stupeň E1 v objektoch triedy C3 a C6 podľa §3 výnosu MH SR č. 110/1138/1994
 • na projektovanie v zmysle §2 ods. 6 vyhlášky MHSR č. 208/1993 Z.z. na:
  projektovanie a navrhovanie objektov zariadení a práce, ktoré sú súčasťou banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, alebo ktorý vypracúva plány, prípadne dokumentáciu týkajúcu sa banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom vo vzťahu k elektrickým zariadeniam
4.) Projektová činnosť v pôsobnosti SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov):
 • Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia Elektrotechnické zariadenia
 • Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia Projektovanie inžinierskych stavieb – Cesty a letiská, Železnice a dráhy
 • Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia Líniové vedenie a rozvody
 • Osvedčenie: stavbyvedúci s odborným zameraním Inžinierske stavby – vedenia a rozvody elektrické Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – elektrotechnické zariadenia
 • Osvedčenie: stavebný dozor s odborným zameraním Inžinierske stavby – vedenia a rozvody elektrické Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – elektrotechnické zariadenia
privel.sk - projektová, realizačná a inžinierska činnosť v elektrotechnike

03

Ponuka služieb

Projektová činnosť

Realizačná činnosť

Inžinierska činnosť

04

Projektovali sme

Dopravné stavby
 • Električkové dráhy v Košiciach – preložky
 • Rekonštrukcia električkovej trate, NÁMESTIE OSLOBODITEĽOV – JUŽNÁ TRIEDA
 • LIDL Banská Bystrica, prekládka trolejového vedenia, silových káblov, VO
 • Nákupno – zábavne centrum AUPARK Košice (Verejné osvetlenie, Prekládka slaboprúdového
 • signalizačného kábla TEKO, Prekládka Káblovej šachty Slovak Telekom, Trakčné vedenie
 • Štúdia – Stratégia rozvoja trolejbusovej dopravy v Košiciach do r. 2034
 • Oprava cestného mosta Dargovských hrdinov Košice – Prekládka trolejového vedenia, verejného osvetlenia a optických káblov
 • Rekonštrukcia a modernizácia Slanecká cesta Košice – Preložka trolejového vedenia DPMK, ochrana napájacích a spätných káblov DPMK, ochrana ovládacieho kábla DPMK, ukoľajnenie zariadení, preložky káblov DPMK
 • Modernizácia údržbovej základne Dopravného podniku mesta Žilina
 • Modernizácia údržbovej základne Dopravného podniku mesta Prešov
 • Modernizácia údržbovej základne Jurajov dvor Dopravného podniku mesta Bratislava
 • Modernizácia údržbovej základne Dopravného podniku mesta Košice
 • Integrovaná koľajová doprava v meste Košice
 • Modernizácia električkových tratí MET II. Košice
 • Nová trolejbusová trať Patrónka – Riviéra, DPMB
Banské stavby
 • Trafostanica 22kV/6kV – Tunel Branisko, Východný portál
 • Trafostanica 22kV/0,4kV – Tunel Višňové
 • Trafostanica 22kV/10kV a 22kV/0,4 kV – Tunel Dubná Skala
 • Trafostanica 22kV/6kV – Tunel Ovčiarsko
 • Tunel Sitina, trafostanica VN/NN
 • Gemerská Poloma – Úprava mastenca, náhradný zdroj energie, bezpečnostný projekt, trafostanica
Všeobecné stavby
 • Zemplinské hradište ES 110/22 kV
 • 22kV vzdušné vedenie Zlatá Idka – Hyľov
 • FVE Budulov (VN prípojka, Úpravy v DS)
 • FVE Trhovište do 1,0 MW (VN prípojka, Úpravy v DS)
 • ÚSS Šemša – elektrické vykurovanie
 • Rozšírenie VO Ferrocentrum Košice
 • Verejné osvetlenie Poprad
 • ČSOB Košice – kompletná elektročasť a MaR
 • Prestavba zimného štadióna HC Košice – kompletná elektročasť a MaR
 • Regionálne centrum TATRABANKY Košice – kompletná elektročasť
 • Rekonštrukcia prevádzkovej budovy Slovenskej sporiteľne a.s., Štúrová ul. – Košice
 • NsP Michalovce I.stavba (kompletná ELI, ZTELI, PRS-VZT, MaR, hlavné napájacie rozvody …),
 • zmeny projektu (zefektívnenie tepelného hospodárstva, ELI, ZTELI, PRS-VZT, MaR)
 • PARKOVACÍ DOM pri Steel Aréne Košice (Elektroinštalácia, Prípojka NN, Komunikačné napojenie a preložka káblov DPMK)
 • Tréningová hala STEEL ARENA (ELI)
 • Rotačná pec č.1 rekonštrukcia (HAČAVA – Silnoprúdový rozvod, automatizácia)
 • INTOCAST Magnezit Hačava – Kužeľový drvič (PRS, MaR rekonštrukcia)
 • Drviaca linka Rudník
 • Malá vodná elektráreň MVE – Družstevná pri Hornáde
 • Fotovoltická elektráreň Uzovská Panica 0,999 MW – GEMCASS PROGRESS (DRS+DSV)
 • Fotovoltická elektráreň 2,99 MW Zemplínske Hradište – TLS (DUR+DSV)
 • Fotovoltická elektráreň do 1,0 MW Mokrance 1 (DRS)
 • NsP sv. Jakuba Bardejov – Napojenie urgentného príjmu a VN rozvody, záložné napájanie, úprava a rozšírenie NN rozvodov
 • Múzeum Andyho Warhola Medzilaborce – Rekonštrukcia elektrické rozvody
 • FVE Dopravný podnik mesta Prešov
 • FVE Jasov
 • FVE Aranyos (Maďarsko)
 • Kosit – Vyvedenie výkonu biomasa

Realizovali sme

Dopravné stavby
 • BUSINESS CENTRE KOŠICE II, Preložka trakčných stožiarov a prevesov, Preložka optických
  káblov, Preložka VO
 • Nákupno – zábavne centrum AUPARK Košice, Trakčné vedenie trolejbusov, Napájacie a spätné
  káble DPMK, Elektrické mazníky, Zrušenie a demontáž trolejovej stopy
 • Oprava cestného mosta Dargovských hrdinov Košice
 • OC Point Banská Bystrica – Prekládka káblov DPMBB
 • Rekonštrukcia a modernizácia Slanecká cesta Košice
 • Infraštruktúra pre nabíjanie elektrobusov DPMP
Banské stavby
 • Trafostanica 22kV/6kV – Tunel Branisko, Východný portál
 • Trafostanica 22kV/10kV a 22kV/0,4 kV – Tunel Dubná Skala
 • Trafostanica 22kV/6kV – Tunel Ovčiarsko
 • Trafostanica Peder – Drienovec, Prípojka 22kV vzdušná, TR 22/04kV
 • Kameňolom Dubná skala – Prípojka VN
 • Kameňolom Hradová, Košice – Výmena transformátora, NN prípojka, výmena svietidiel
 • Kameňolom Sedlice – Trafostanica
 • Výmena transformátora Dubina
 • Opálové bane Libanka – štôlňa Jozef -napojenie
Všeobecné stavby
 • Trafostanica 22kV/0,4kV, Ekovoda – Zlatá Idka
 • Kiosková trafostanica 22kV/0,4 kV a rekonštrukcia sekundárnych el. rozvodov v ÚSS Šemša
 • Prípojka VN + Vyvedenie výkonu – FVE Mokrance 3, FVE Mokrance 2, FVE Mokrance 1
 • FVE Uzovská panica – GEMCASS PROGRESS, Trafostanica, Spínacia a meracia stanica, VN
  prípojka 22kV
 • FVE Uzovská panica – ENERGYWOOD, Trafostanica, Spínacia a meracia stanica, VN prípojka
  22kV
 • FVE Trhovište do 1,0 MW (VN prípojka, Úpravy v DS)
 • Preložka VO – Americká trieda ČSPHM – SHELL
 • Rotačná pec č.1 rekonštrukcia (HAČAVA – Silnoprúdový rozvod, automatizácia)
 • Mobilná triediaca linka Rudník (Eli, prípojka, MaR)
 • Linka č.9 BOČIAR (Silnoprúdový rozvod, inštalácia MaR)
 • Kompresorová stanica INGERSOLL – RAND VSŽ U.S.STEEL
 • FVE Rudník
 • Campenon – Bernard – Preložka káblov DPMK
 • Exteriérové osvetlenie Spišského hradu (silnoprúdový rozvod)
 • Exteriérové osvetlenie hradu Krásna hôrka (silnoprúdový rozvod)
 • Technicom Košice – elektrické rozvody
 • NsP sv. Jakuba Bardejov
 • MVE Margecany – vyvedenie výkonu
 • Zeocem Bystré – vyvedenie výkonu
 • Odprášenie aglomerácie, odsírenie SUZE, US Steel Košice
 • VO, NN US Steel Košice
 • Kosit Košice – Elektrické napojenie kogeneračného zariadenia na vedenie VSD
 • Nasvetlenie kostola Nižný Hrušov
 • IBV Drevodomy Na Koscelcu Zlatá Idka – NN rozvody

05

06

Aktuálne realizujeme

privel.sk - projektová, realizačná a inžinierska činnosť v elektrotechnike

Slanecká cesta, Prekládka káblov DPMK a Prekládka stožiarov trolejového vedenia

privel.sk - projektová, realizačná a inžinierska činnosť v elektrotechnike

Výmena fakturačného merania pre Domäsko, Košice

privel.sk - projektová, realizačná a inžinierska činnosť v elektrotechnike

Infraštruktúra nabíjania Prešov

07

Aktuálne projektujeme

privel.sk - projektová, realizačná a inžinierska činnosť v elektrotechnike

Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarní, Prešov

privel.sk - projektová, realizačná a inžinierska činnosť v elektrotechnike

Trolejové trate v Bratislave, Nová trolejbusová trať Patrónka- Riviéra