Projektová, realizačná a inžinierska činnosť v elektrotechnike

Spoločnosť Privel spol. s r.o. bola založená v roku 1993. Predmetom našej činnosti je projektová, realizačná a inžinierska činnosť v elektrotechnike.

24. 11. 2023

Máme novú web stránku.

01

Profil spoločnosti

Spoločnosť Privel spol. s r.o. bola založená v roku 1993. Predmetom našej činnosti je projektová, realizačná a inžinierska činnosť v elektrotechnike. Je oprávnená na výkon všetkých projektových, realizačných a inžinierskych činnosti v odbore elektrotechnickom (silnoprúd, slaboprúd, MaR a pod.).

Spoločnosť sídli vo vlastných priestoroch na Palkovičovej ul. č. 4 v Košiciach, kde okrem kancelárskych priestorov disponuje aj skladovými priestormi.

privel.sk - projektová, realizačná a inžinierska činnosť v elektrotechnike

02

Naša ponuka

1.) Projektovanie a realizácia v pôsobnosti Inšpektorátu práce – Všeobecné stavby na činnosť:
  • projektovanie elektrických zariadení v rozsahu:
    a) objekty bez nebezpečenstva výbuchu
    b) objekty s nebezpečenstvom výbuchu
    c) zariadenia bez obmedzenia napätia vr. bleskozvodov.
  • montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu:
    a) objekty bez nebezpečenstva výbuchu
    b) elektrické zariadenia s napätím do 52kV vr. bleskozvodov
    c) s nebezpečenstvom výbuchu.
2.) Projektovanie v pôsobnosti Dopravného úradu v súlade s §18 zákona 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:
  • na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení ako elektrotechnik špecialista podľa §27 vyhlášky č.205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach elektrických, v rozsahu vykonávania uvedenom v prílohe č. tohto osvedčenia: na električkových a trolejbusových dráhach
    0007-19/D-IDO-E1,E2,E3,E4a,E5,E6,E9,E10(PE),E11,E12(PE)

Realizačná činnosť v pôsobnosti Dopravného úradu v súlade s §17 ods. 1 písm. a) zákona 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:

  • vykonávanie určených činností: Montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických
3.) Projektovanie a realizačná činnosť v pôsobnosti Banského úradu pre:
  • na projektovanie, montáž, opravy, revízie a skúšky na vyhradených elektrických zariadeniach podľa §3 ods. 2 vyhlášky SÚBP a SBÚ č.25/1979 Zb., v rozsahu stupeň E1 v objektoch triedy C3 a C6 podľa §3 výnosu MH SR č. 110/1138/1994
  •  na projektovanie v zmysle §2 ods. 6 vyhlášky MHSR č. 208/1993 Z.z. na:
    projektovanie a navrhovanie objektov zariadení a práce, ktoré sú súčasťou banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, alebo ktorý vypracúva plány, prípadne dokumentáciu týkajúcu sa banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom vo vzťahu k elektrickým zariadeniam
4.) Projektová činnosť v pôsobnosti SKSI (Slovenská komora stavebných inžinierov):
  • Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia Elektrotechnické zariadenia
  • Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia Projektovanie inžinierskych stavieb – Cesty a letiská, Železnice a dráhy
  • Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia Líniové vedenie a rozvody
  • Osvedčenie: stavbyvedúci s odborným zameraním Inžinierske stavby – vedenia a rozvody elektrické Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – elektrotechnické zariadenia
  • Osvedčenie: stavebný dozor s odborným zameraním Inžinierske stavby – vedenia a rozvody elektrické Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – elektrotechnické zariadenia
privel.sk - projektová, realizačná a inžinierska činnosť v elektrotechnike

03

Ponuka služieb

Projektová činnosť

Realizačná činnosť

Inžinierska činnosť

04

Projektovali sme

Dopravné stavby
  • Električkové dráhy v Košiciach – preložky
  • Rekonštrukcia električkovej trate, NÁMESTIE OSLOBODITEĽOV – JUŽNÁ TRIEDA
  • LIDL Banská Bystrica, prekládka trolejového vedenia, silových káblov, VO
  • Nákupno – zábavne centrum AUPARK Košice (Verejné osvetlenie, Prekládka slaboprúdového
  • signalizačného kábla TEKO, Prekládka Káblovej šachty Slovak Telekom, Trakčné vedenie
  • Štúdia – Stratégia rozvoja trolejbusovej dopravy v Košiciach do r. 2034
  • Oprava cestného mosta Dargovských hrdinov Košice – Prekládka trolejového vedenia, verejného osvetlenia a optických káblov
  • Rekonštrukcia a modernizácia Slanecká cesta Košice – Preložka trolejového vedenia DPMK, ochrana napájacích a spätných káblov DPMK, ochrana ovládacieho kábla DPMK, ukoľajnenie zariadení, preložky káblov DPMK
  • Modernizácia údržbovej základne Dopravného podniku mesta Žilina
  • Modernizácia údržbovej základne Dopravného podniku mesta Prešov
  • Modernizácia údržbovej základne Jurajov dvor Dopravného podniku mesta Bratislava
  • Modernizácia údržbovej základne Dopravného podniku mesta Košice
  • Integrovaná koľajová doprava v meste Košice
  • Modernizácia električkových tratí MET II. Košice
  • Nová trolejbusová trať Patrónka – Riviéra, DPMB
Banské stavby
  • Trafostanica 22kV/6kV – Tunel Branisko, Východný portál
  • Trafostanica 22kV/0,4kV – Tunel Višňové
  • Trafostanica 22kV/10kV a 22kV/0,4 kV – Tunel Dubná Skala
  • Trafostanica 22kV/6kV – Tunel Ovčiarsko
  • Tunel Sitina, trafostanica VN/NN
  • Gemerská Poloma – Úprava mastenca, náhradný zdroj energie, bezpečnostný projekt, trafostanica
Všeobecné stavby
  • Zemplinské hradište ES 110/22 kV
  • 22kV vzdušné vedenie Zlatá Idka – Hyľov
  • FVE Budulov (VN prípojka, Úpravy v DS)
  • FVE Trhovište do 1,0 MW (VN prípojka, Úpravy v DS)
  • ÚSS Šemša – elektrické vykurovanie
  • Rozšírenie VO Ferrocentrum Košice
  • Verejné osvetlenie Poprad
  • ČSOB Košice – kompletná elektročasť a MaR
  • Prestavba zimného štadióna HC Košice – kompletná elektročasť a MaR
  • Regionálne centrum TATRABANKY Košice – kompletná elektročasť
  • Rekonštrukcia prevádzkovej budovy Slovenskej sporiteľne a.s., Štúrová ul. – Košice
  • NsP Michalovce I.stavba (kompletná ELI, ZTELI, PRS-VZT, MaR, hlavné napájacie rozvody …),
  • zmeny projektu (zefektívnenie tepelného hospodárstva, ELI, ZTELI, PRS-VZT, MaR)
  • PARKOVACÍ DOM pri Steel Aréne Košice (Elektroinštalácia, Prípojka NN, Komunikačné napojenie a preložka káblov DPMK)
  • Tréningová hala STEEL ARENA (ELI)
  • Rotačná pec č.1 rekonštrukcia (HAČAVA – Silnoprúdový rozvod, automatizácia)
  • INTOCAST Magnezit Hačava – Kužeľový drvič (PRS, MaR rekonštrukcia)
  • Drviaca linka Rudník
  • Malá vodná elektráreň MVE – Družstevná pri Hornáde
  • Fotovoltická elektráreň Uzovská Panica 0,999 MW – GEMCASS PROGRESS (DRS+DSV)
  • Fotovoltická elektráreň 2,99 MW Zemplínske Hradište – TLS (DUR+DSV)
  • Fotovoltická elektráreň do 1,0 MW Mokrance 1 (DRS)
  • NsP sv. Jakuba Bardejov – Napojenie urgentného príjmu a VN rozvody, záložné napájanie, úprava a rozšírenie NN rozvodov
  • Múzeum Andyho Warhola Medzilaborce – Rekonštrukcia elektrické rozvody
  • FVE Dopravný podnik mesta Prešov
  • FVE Jasov
  • FVE Aranyos (Maďarsko)
  • Kosit – Vyvedenie výkonu biomasa

Realizovali sme

Dopravné stavby
  • BUSINESS CENTRE KOŠICE II, Preložka trakčných stožiarov a prevesov, Preložka optických
    káblov, Preložka VO
  • Nákupno – zábavne centrum AUPARK Košice, Trakčné vedenie trolejbusov, Napájacie a spätné
    káble DPMK, Elektrické mazníky, Zrušenie a demontáž trolejovej stopy
  • Oprava cestného mosta Dargovských hrdinov Košice
  • OC Point Banská Bystrica – Prekládka káblov DPMBB
  • Rekonštrukcia a modernizácia Slanecká cesta Košice
  • Infraštruktúra pre nabíjanie elektrobusov DPMP
Banské stavby
  • Trafostanica 22kV/6kV – Tunel Branisko, Východný portál
  • Trafostanica 22kV/10kV a 22kV/0,4 kV – Tunel Dubná Skala
  • Trafostanica 22kV/6kV – Tunel Ovčiarsko
  • Trafostanica Peder – Drienovec, Prípojka 22kV vzdušná, TR 22/04kV
  • Kameňolom Dubná skala – Prípojka VN
  • Kameňolom Hradová, Košice – Výmena transformátora, NN prípojka, výmena svietidiel
  • Kameňolom Sedlice – Trafostanica
  • Výmena transformátora Dubina
  • Opálové bane Libanka – štôlňa Jozef -napojenie
Všeobecné stavby
  • Trafostanica 22kV/0,4kV, Ekovoda – Zlatá Idka
  • Kiosková trafostanica 22kV/0,4 kV a rekonštrukcia sekundárnych el. rozvodov v ÚSS Šemša
  • Prípojka VN + Vyvedenie výkonu – FVE Mokrance 3, FVE Mokrance 2, FVE Mokrance 1
  • FVE Uzovská panica – GEMCASS PROGRESS, Trafostanica, Spínacia a meracia stanica, VN
    prípojka 22kV
  • FVE Uzovská panica – ENERGYWOOD, Trafostanica, Spínacia a meracia stanica, VN prípojka
    22kV
  • FVE Trhovište do 1,0 MW (VN prípojka, Úpravy v DS)
  • Preložka VO – Americká trieda ČSPHM – SHELL
  • Rotačná pec č.1 rekonštrukcia (HAČAVA – Silnoprúdový rozvod, automatizácia)
  • Mobilná triediaca linka Rudník (Eli, prípojka, MaR)
  • Linka č.9 BOČIAR (Silnoprúdový rozvod, inštalácia MaR)
  • Kompresorová stanica INGERSOLL – RAND VSŽ U.S.STEEL
  • FVE Rudník
  • Campenon – Bernard – Preložka káblov DPMK
  • Exteriérové osvetlenie Spišského hradu (silnoprúdový rozvod)
  • Exteriérové osvetlenie hradu Krásna hôrka (silnoprúdový rozvod)
  • Technicom Košice – elektrické rozvody
  • NsP sv. Jakuba Bardejov
  • MVE Margecany – vyvedenie výkonu
  • Zeocem Bystré – vyvedenie výkonu
  • Odprášenie aglomerácie, odsírenie SUZE, US Steel Košice
  • VO, NN US Steel Košice
  • Kosit Košice – Elektrické napojenie kogeneračného zariadenia na vedenie VSD
  • Nasvetlenie kostola Nižný Hrušov
  • IBV Drevodomy Na Koscelcu Zlatá Idka – NN rozvody

05

06

Aktuálne realizujeme

privel.sk - projektová, realizačná a inžinierska činnosť v elektrotechnike

Slanecká cesta, Prekládka káblov DPMK a Prekládka stožiarov trolejového vedenia

privel.sk - projektová, realizačná a inžinierska činnosť v elektrotechnike

Výmena fakturačného merania pre Domäsko, Košice

privel.sk - projektová, realizačná a inžinierska činnosť v elektrotechnike

Infraštruktúra nabíjania Prešov

07

Aktuálne projektujeme

privel.sk - projektová, realizačná a inžinierska činnosť v elektrotechnike

Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarní, Prešov

privel.sk - projektová, realizačná a inžinierska činnosť v elektrotechnike

Trolejové trate v Bratislave, Nová trolejbusová trať Patrónka- Riviéra